(CAF). Możliwość za­poznania uczniów z wy­glądem sfery niebieskiej mają w kraju jedynie dwie szkoły - w Piotrkowie Try­bunalskim i w Grudziądzu.

W 1979 roku Zbigniew Solarz, nauczycie! I Li­ceum Ogólnokształcące­go im. Bolesława Chrob­rego w Piotrkowie Trybu­nalskim, rozpoczął pracę nad konstrukcją i budową planetarium o 6-metrowej średnicy kopuły. Chciał ułatwić młodzieży naukę astronomii. Budowa trwa­ła dwa lata, ale do dziś urządzenia projekcyjne są stale udoskonalane i unowocześniane. Na podsta­wie dokumentacji projek­torów, opracowanej przez Z. Solarza, buduje się obecnie podobne planeta­rium w Łodzi. Dodajmy, że cena planetarium przezeń skonstruowanego jest, w porównywania z ceną aparatury fabrycznej minimalna.

OD REDAKCJI: Nasi repor­terzy przed laty odwiedzali już to piotrkowskie szkolne planetarium, czego efektem byt obszerny reportaż z tej placówki, zamieszczony dwa lata temu.