W dniach 10-11 X 1981 w I Liceum Ogólno­kształcącym im. B, Chrobrego w Piotrkowie Try­bunalskim odbyło się uroczyste otwarcie plane­tarium szkolnego połączone z doroczną krajową Konferencją Prezesów Oddziałów, Głównej Rady Naukowej i Komisji Współpracy Planetariów Polskich Polskiego Towarzystwa Miłośników As­tronomii.

Planetarium nasze zostało wykonane w ciągu dwóch lat w czynie społeczny m i w warunkach czys­to amatorskich przez nauczyciela fizyki i astrono­mii Zbigniewa Solarza oraz uczniów. Wydatnie po­mogły w tym dziele także piotrkowskie zakłady pracy.

W jednej z sal lekcyjnych zbudowano kopule o średnicy 6 m i aparaturę wyświetlającą złożoną prawie z 50 rzutników o rozmaitym przeznaczeniu. Sercem aparatury jest kapsuła zawierająca 24 rzutniki wyświetlające około 6 tyś. gwiazd całego nieba na półkolistą kopułę. Możliwości eksploata­cyjne planetarium są stosunkowo duże. W każdym razie nie mniejsze niż planetarium warszawskiego czy gdyńskiego. Co więcej, w niektórych przypad­kach nawet je przewyższają

—Budowa planetarium odbywała się bez żadnej dokumentacji, poszczególne rozwiązania wymyśla­ne były na bieżąco drogą prób i błędów, w wyniku niezliczonej ilości eksperymentów. Powstało wiele nowatorskich rozwiązań. Do najciekawszych na­leżą rzutniki gwiazd i układów współrzędnych.

Należy dodać, że do aparatury wyświetlającej stosowano wybrakowane elementy optyczne uzys­kiwane nieodpłatnie z Polskich Zakładów Optycz­nych w Warszawie. Koszt budowy planetarium, nie licząc kosztów adaptacji sali, zamyka się sumą zaledwie kilkunastu tysięcy złotych.

Oglądając seans w naszym planetarium trudno się oprzeć złudzeniu, że nie jest to urządzenie wyspe­cjalizowanej firmy Zeisa, lecz dzieło jednej osoby i do tego wykonane w rekordowo krótkim czasie dwóch lat.

Jako autor przedsięwzięcia daleki jestem od podziwu dla dzieła. Widzę bowiem wiele realnych możliwości udoskonaleń, potrzebny jest mi na to jeszcze co najmniej rok czasu.

Zainteresowanych bliższymi szczegółami ser­decznie zapraszam do planetarium. Cieszyłbym się bardzo, gdyby znaleźli się ludzie gotowi podję­cia budowy podobnego planetarium. Chętnie służę radą i dokumentacją.

Zbigniew Solarz Piotrków Trybunalski